Zora Neal Hurston
5" sq. x 9 1/2" tall
Next Image
Previous Image